Privacyverklaring CUNINA vzw

CUNINA vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens (en dat je privacy wordt gerespecteerd). CUNINA vzw verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van peetouders, donateurs en sympathisanten in de voorziening van eigen communicatie, fondsenwerving en om fiscaal technische redenen. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Hieronder lees je hoe CUNINA vzw, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Retieseweg 77, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze maatschappelijke opdracht.

CUNINA vzw verbindt er zich toe om persoonsgegevens van klanten te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

 

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

CUNINA vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bijv. peetouderschap) of als daar expliciete toestemming voor is (bijv. een bezoeker van de site schrijft zich in voor onze nieuwsbrief).

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

CUNINA vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of een dienst die we aan onze achterban verstrekken.

Wanneer jij een gift doet ten voordele van CUNINA vzw of een aanvraagformulier voor een peterschap of permanente opdracht op onze website invult, worden je gegevens opgenomen in een gegevensbank of database met het oog op het beheer van de relaties die hierdoor tot stand komen. Je kunt deze gegevens steeds inkijken en indien gewenst wijzigen of verwijderen.

Bezoekers van onze website kunnen zich via de website registeren op de CUNINA nieuwsbrief. De gegevens die de bezoekers hierbij opgeven, worden opgeslagen in een hiervoor bestemd gegevensbestand of database welke sterk beschermd wordt door diverse ICT-beveiligingsmaatregelen.
 

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

 

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?


Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden je gegevens bij voor de periode die nodig is om de door jou gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

We bewaren ook gegevens om de eigen werking te evalueren en bij te sturen. We werken hiervoor niet met geïndividualiseerde gegevens maar met geaggregeerde en anonieme bestanden. De persoonsgegevens zijn hierbij geëncrypteerd tot een permanent onomkeerbaar bestand.


Bewaren wij jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Je mag er zeker van zijn dat wij je gegevens op een veilige manier behandelen. Daarvoor maken we gebruik van diverse ICT beveiligingstechnologieën en –maatregelen. Zo beschermen we jouw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en geüpdatet.

Indien er zich een datalek voordoet word jij per direct op de hoogte gebracht. Dit wordt met de nodige discretie en hoogste prioriteit behandeld. Alsook worden overkoepelede instanties ingelicht die mee het probleem van dit lek opsporen en behandelen.

Wat kan je zelf doen met jouw persoonlijke gegevens?

Zijn je contactgegevens onjuist of berust je je op het recht om ‘vergeten’ te worden, dan kan je contact opnemen met privacy@cunina.org.

Je kan op elk moment je persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van CUNINA vzw opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien je van mening bent dat je gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Nog vragen of bedenkingen in verband met onze privacy policy? Mail naar privacy@cunina.org of tel. +32 (0) 14 58 01 01